ثبت علامت تجاری در انگلستان

Bahar Gate LTD می تواند شما را در ثبت علامت تجاری در انگلستان یاری دهد. علامت  های تجاری در اروپا تابع قانون داخلی در کشور های اروپایی و همچنین تابع قانون اروپایی در آن دسته از کشور های اروپایی که عضو اتحادیه اروپا نیز می باشند، است. علامت  های تجاری ممکن است در کشور شخص متقاضی، یا در سراسر اتحادیه اروپا (به وسیله یک انجمن علامت  تجاری) ثبت شوند.

در کشور های عضو اتحادیه اروپا، قانون ملی، دستورالعمل های اروپایی را پیاده سازی می نماید به نحوی که هدف نهایی این قانون در هر منطقه ای، هماهنگ سازی قانون علامت  تجاری در اتحادیه اروپا می باشد.

جنبه های خاصی از این قانون در یک کشور نظیر حمایت از علامت  های تجاری ثبت نشده در بریتانیا و مقررات مربوط به استفاده همزمان از یک علامت  تجاری در قانون ملی علامت  تجاری در بریتانیا، به واسطه اساس عضویت آن کشور در اتحادیه اروپا تغییر می کند.

کشور های برجسته در اتحادیه اروپا شامل؛ نروژ، سوییس، ایسلند و لیختن اشتاین می باشند. این چهار کشور به همراه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا، منطقه اقتصادی اروپا را تاسیس نمودند.

همچنین یک سیستم با عنوان سیستم مادریدی وجود دارد که در کشور های اروپایی اعمال می شود و ابزاری را برای تسهیل درخواست نامه ها در یک سطح ملی از طریق یک ثبت بین المللی مجزا فراهم می نماید که ممکن است دارای تاثیر بر کشورهای متعددی باشد که توسط متقاضی، تعیین شده اند.